Sản phẩm

VC – 450/750VV

DÂY ĐƠN CỨNG, RUỘT ĐỒNG
CÁCH ĐIỆN PVC

VCmd – 0.6/1kV

DÂY ĐÔI MỀM DẸP, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN PVC

VCmo – 300/500V

DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

VCm – 300/500V – 450/750V – 0.6/1kV

DÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN PVC

CV
0.6/1kV

DÂY CÁP ĐƠN, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN PVC

VVCm
300/500V

CÁP MỀM TRÒN, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

CV – 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

CVV – 300/500V

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

CVV – 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

CXV – 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC

VVCm – 0.6/1kV

CÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

CVV/DSTA – 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN & VỎ BỌC PVC