01

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

 • Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ FR-PVC.
 • Cáp chậm cháy CXV/DATA; DSTA/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định.
02

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 • TCVN 5935 – 1/ IEC 60502 – 1
 • TCVN 6612/ IEC 60228
 • TCVN 60332 – 1, 3
 • BS 4066 – 1, 3
03

NHẬN BIẾT DÂY

1.Cách điệnbằng băng màu:

 • Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên không băng màu.
 • Cáp nhiều lõi: Màu tự nhiên kết hợp băng màu xanh dương, đỏ, vàng…, không băng.

2. Vỏ bọc cách điện: Màu cam hoặc theo yêu cầu khách hàng.</span

  • Cấp điện áp (Uo/U): 0,6/1kV.
  • Điện áp thử: 3,5 kV/ 5 phút.
  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 90 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 250 oC. 
  • Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.

   

  1. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV/DATA/FRt – 1 LÕI   

  Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh định Chiều dày vỏ danh định Chiều dày băng nhôm Đường kính tổng gần đúng (*)  Khối lượng tổng gần đúng (*)
  Tiết diện danh định Kết cấu (*) Điện trở DC tối đa ở 20 oC
  Nominal Area Structure   Max. DC resistance at    20 oC Nominal thickness of insulation Nominal thickness of sheath Nominal thickness of aluminium tape Approx. overall diameter Approx. mass
  mm² No/ mm Ω/ km mm mm mm mm kg/ km
  2,5 7/ 0,67 7,41 0,7 1,4 0,5 10,2 146
  4 7/ 0,85 4,61 0,7 1,4 0,5 10,8 172
  6 7/ 1,04 3,08 0,7 1,4 0,5 11,3 200
  10 7/ 1,35 1,83 0,7 1,4 0,5 12,3 258
  16 7/ cc 1,15 0,7 1,4 0,5 13,0 322
  25 7/ cc 0,727 0,9 1,4 0,5 14,6 439
  35 7/ cc 0,524 0,9 1,4 0,5 15,7 549
  50 19/ cc 0,387 1,0 1,4 0,5 17,6 725
  70 19/ cc 0,268 1,1 1,5 0,5 19,8 961
  95 19/ cc 0,193 1,1 1,6 0,5 21,8 1253
  120 19/ cc 0,153 1,2 1,6 0,5 23,7 1515
  150 37/ cc 0,124 1,4 1,7 0,5 26,5 1873
  185 37/ cc 0,0991 1,6 1,7 0,5 28,3 2272
  240 37/ cc 0,0754 1,7 1,8 0,5 31,2 2901
  300 61/ cc 0,0601 1,8 1,9 0,5 34,0 3548
  400 61/ cc 0,047 2,0 2,0 0,5 38,3 4603

   

   

  2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV/DSTA/FRt – 2 ĐẾN 4 LÕI

  Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh định Chiều dày băng thép  Chiều dày vỏ danh định Đường kính tổng gần đúng (*) Khối lượng tổng gần đúng (*) 
  Tiết diện danh định Kết cấu (*) Điện trở DC tối đa ở 20 oC Nominal thickness of steel tape Nominal thickness of sheath Approx. overall diameter Approx. mass
  Nominal Area Structure Max. DC resistance at 20 oC Nominal thickness of insulation 2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi
  2 cores 3 cores 4 cores 2 cores 3 cores 4 cores 2 cores 3 cores 4 cores 2 cores 3 cores 4 cores
  mm² No/ mm Ω/ km mm mm mm mm kg/ km
  1,5 7/ 0,52 12,1 0,7      0,2      0,2      0,2      1,8      1,8      1,8 12,0 12,6 13,4 235 263 298
  5 7/ 0,67 7,41 0,7      0,2      0,2      0,2      1,8      1,8      1,8 13,0 13,4 14,3 285 313 360
  4 7/ 0,85 4,61 0,7      0,2      0,2      0,2      1,8      1,8      1,8 14,0 14,7 15,8 346 396 463
  6 7/ 1,04 3,08 0,7      0,2      0,2      0,2      1,8      1,8      1,8 15,0 15,8 17,4 416 485 594
  10 7/ 1,35 1,83 0,7      0,2      0,2      0,2      1,8      1,8      1,8 18,3 19,3 20,7 573 690 832
  16 7/ cc 1,15 0,7      0,2      0,2      0,2      1,8      1,8      1,8 19,8 20,8 22,8 715 886 1105
  25 7/ cc 0,727 0,9      0,2      0,2      0,2      1,8      1,8      1,8 23,4 24,8 27,0 1018 1282 1593
  35 7/ cc 0,524 0,9      0,2      0,2      0,2      1,8      1,8      1,8 25,8 27,2 29,5 1273 1630 2026
  50 19/ cc 0,387 1,0      0,2      0,2      0,2      1,8      1,8      1,9 28,8 30,5 33,4 1640 2119 2690
  70 19/ cc 0,268 1,1      0,2      0,2      0,2      1,9      1,9      2,0 32,6 35,0 38,3 2154 2862 3629
  95 19/ cc 0,193 1,1      0,2      0,2      0,5      2,0      2,1      2,1 37,0 39,4 44,5 2853 3785 5279
  120 19/ cc 0,153 1,2      0,5      0,5      0,5      2,1      2,2      2,3 41,8 44,5 49,3 3837 5009 6413
  150 37/ cc 0,124 1,4      0,5      0,5      0,5      2,3      2,4      2,4 47,7 51,2 56,0 4776 6293 7970
  185 37/ cc 0,0991 1,6      0,5      0,5      0,5      2,4      2,5      2,6 52,0 55,3 61,2 5820 7630 9791
  240 37/ cc 0,0754 1,7      0,5      0,5      0,5      2,6      2,7      2,8 57,7 62,0 68,2 7312 9776 12483

   

  3. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV/DSTA/FRt – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH

  Tiết diện danh định Lõi pha – Phase conductor Lõi trung tính – Neutral conductor Chiều dày băng thép danh định Chiều dày vỏ danh định Đường kính tổng gần đúng (*) Khối lượng tổng  gần đúng (*)
  Tiết diện danh định Kết cấu (*) Chiều dày cách điện danh định Điện trở DC tối đa ở 20 oC Tiết diện danh định Kết cấu Chiều dày cách điện danh định Điện trở DC tối đa ở 20 oC
  Nominal Area Nominal Area Structure Nominal thickness of insulation   Max. DC resistance at 20 oC Nominal Area Structure Nominal thickness of insulation   Max. DC resistance at 20 oC Nominal thickness of Steel Nominal thickness of sheath Approx. overall diameter Approx. mass
  mm2 No/ mm mm Ω/ km mm2 No/ mm mm Ω/ km mm mm mm kg/ km
  3×4 + 1×2,5 4 7/0,85 0,7 4,61 2,5 7/0,67 0,7 7,41 0,2 1,8 15,4 436
  3×6 + 1×4 6 7/1,04 0,7 3,08 4 7/0,85 0,7 4,61 0,2 1,8 17,2 570
  3×10 + 1×6 10 7/1,35 0,7 1,83 6 7/1,04 0,7 3,08 0,2 1,8 20,0 766
  3×16 + 1×10 16 7/ cc 0,7 1,15 10 7/1,35 0,7 1,83 0,2 1,8 22,0 1022
  3×25 + 1×10 25 7/ cc 0,9 0,727 10 7/1,35 0,7 1,83 0,2 1,8 25,4 1402
  3×25 + 1×16 25 7/ cc 0,9 0,727 16 7/ cc 0,7 1,15 0,2 1,8 25,8 1463
  3×35 + 1×16 35 7/ cc 0,9 0,524 16 7/ cc 0,7 1,15 0,2 1,8 27,8 1787
  3×35 + 1×25 35 7/ cc 0,9 0,524 25 7/ cc 0,9 0,727 0,2 1,8 28,8 1918
  3×50 + 1×25 50 19/ cc 1,0 0,387 25 7/ cc 0,9 0,727 0,2 1,8 31,5 2390
  3×50 + 1×35 50 19/ cc 1,0 0,387 35 7/ cc 0,9 0,524 0,2 1,9 32,4 2515
  3×70 + 1×35 70 19/ cc 1,1 0,268 35 7/ cc 0,9 0,524 0,2 2,0 36,4 3245
  3×70 + 1×50 70 19/ cc 1,1 0,268 50 19/ cc 1,0 0,387 0,2 2,0 37,3 3407
  3×95 + 1×50 95 19/ cc 1,1 0,193 50 19/ cc 1,0 0,387 0,5 2,1 42,4 4723
  3×95 + 1×70 95 19/ cc 1,1 0,193 70 19/ cc 1,1 0,268 0,5 2,2 43,7 4988
  3×120 + 1×70 120 19/ cc 1,2 0,153 70 19/ cc 1,1 0,268 0,5 2,3 47,0 5792
  3×120 + 1×95 120 19/ cc 1,2 0,153 95 19/ cc 1,1 0,193 0,5 2,3 48,4 6140
  3×150 + 1×70 150 37/ cc 1,4 0,124 70 19/ cc 1,1 0,268 0,5 2,4 52,2 6966
  3×150 + 1×95 150 37/ cc 1,4 0,124 95 19/ cc 1,1 0,193 0,5 2,4 53,3 7274
  3×185 + 1×95 185 37/ cc 1,6 0,0991 95 19/ cc 1,1 0,193 0,5 2,6 57,0 8599
  3×185 + 1×120 185 37/ cc 1,6 0,0991 120 19/ cc 1,2 0,153 0,5 2,6 58,0 8879
  3×240 + 1×120 240 37/ cc 1,7 0,0754 120 19/ cc 1,2 0,153 0,5 2,8 63,6 10926
  3×240 + 1×150 240 37/ cc 1,7 0,0754 150 37/ cc 1,4 0,124 0,5 2,8 65,0 11318
  3×240 + 1×185 240 37/ cc 1,7 0,0754 185 37/ cc 1,6 0,0991 0,5 2,8 66,2 11766

    (*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

    Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.