Shantira Beach Resorts & Spa

Địa điểm Bến Thành – Suối Tiên
Chủ đầu tư Royal Capital Group
sản phẩm cung cấp