Shantira Beach Resorts & Spa

Location Bến Thành – Suối Tiên
Investor Royal Capital Group