Khu Đô Thị GS Metrocity Nhà Bè – Zeitgeist River County 1

Địa điểm Thuộc địa phận 2 của xã Phước Kiểng – Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Phát triển GS Nhà Bè
Sản phẩm cung cấp