DAPHACO TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ ISO NỘI BỘ NĂM 2023

Trong tháng 10/2023, DAPHACO đã tiến hành đánh giá ISO nội bộ đợt 2 năm 2023. Đây là hoạt động thường niên 2 lần/năm nhằm kiểm tra, xem xét và đánh giá mức độ phù hợp, tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, từ đó ghi nhận, xác định các điểm không phù hợp để khắc phục, cải tiến hệ thống.

Quá trình đánh giá Phân xưởng sản xuất

Xem xét tài liệu khi thực hiện đánh giá tại Phòng Hành chính Nhân sự

Đánh giá nội bộ đã trở thành một yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đây là cơ hội để DAPHACO ghi nhận tổng quan những thực trạng đang diễn ra trong hệ thống công ty. Bao gồm những tiến bộ đã đạt được, cho phép nhân viên thể hiện kỹ năng hay nêu lên những vấn đề đang gặp phải. Mặc khác, đánh giá nội bộ cũng phản ánh các hạn chế tồn đọng trong hệ thống để có phương hướng xử lý kịp thời.

Các buổi thực hiện đánh giá nội bộ tại DAPHACO được ghi nhận diễn ra đảm bảo nghiêm túc, trung thực, khách quan trong suốt quá trình. Các phòng ban cơ bản thực hiện đúng và đầy đủ quy trình hướng dẫn theo hệ thống, tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần lưu ý khắc phục thời gian tới.

Quá trình đánh giá tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp & BP. Thu mua


Quá trình đánh giá Phòng QC Kiểm soát Chất lượng

Kết thúc quá trình đánh giá, Ban đánh giá ISO đã tiến hành gửi lại hồ sơ đánh giá để các phòng ban/ Bộ phận nhắc nhở cá nhân trong Phòng, Bộ phân liên quan thực hiện khắc phục theo phiếu yêu cầu KPPN, cũng như xem xét các khuyến nghị để điều chỉnh, cải tiến tốt hơn trong thời gian tới.

Hoạt động đánh giá ISO nội bộ khẳng định thêm cam kết của DAPHACO, lấy uy tín doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu. Hệ thống, quy trình sản xuất, hoạt động kinh doanh luôn được công ty chú trọng theo dõi sát sao và cải tiến kịp thời nhằm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước các sản phẩm Dây cáp điện ưu việt nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN