C – DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN

CONCENTRIC-LAY STRANDED COPPER CONDUCTOR - C

A – DÂY NHÔM TRẦN XOẮN

CONCENTRIC-LAY STRANDED ALUMINIUM CONDUCTOR - A