Huong So New Urban Area

Địa điểm Hương Sơ, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ đầu tư Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sản phẩm cung cấp