Quality System

I. CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

SỐ CHỨNG NHẬN  TÊN CHỨNG NHẬN CHI TIẾT
ISO 9001:2015

Chứng nhận Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

 xem thêm 

 

II. CHỨNG NHẬN HỢP QUY

SỐ CHỨNG NHẬN  TÊN CHỨNG NHẬN CHI TIẾT
39-10( DAPHACO 02-2022)

Dây & cáp điện (tải về để xem chi tiết các loại sản phẩm)

 xem thêm 

 

III. CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

SỐ CHỨNG NHẬN  TÊN CHỨNG NHẬN CHI TIẾT
No. 32-20 (DAPHACO 01-2022) Cáp chậm cháy điện áp danh định đến 0,6/1 (1,2) kV  xem thêm 
No. 33-20 (DAPHACO 01-2022) Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1 (1,2) kV  xem thêm 
No. 34-20 (DAPHACO 01-2022) Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1 (1,2) kV  xem thêm